www.zshlefantovce.edu.sk

Plány a správy

Zmluvy

Faktúry

Verejné obstarávanie

Objednávky

Zverejňovanie informácií

Zákon č. 546/2010 Z.z. povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zákon je platný od 1. januára 2011 a novelou zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ukladá všetkým povinným osobám zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Mestá, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby, v ktorých majú majetkový podiel, zverejňujú zmluvy podľa zákona na svojom webovom sídle. Popri zmluvách zákon ukladá aj povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry od limitu, ktorý môže stanoviť vláda SR.

Súvisace články

00040961 | webdesign by ibastudio.sk